1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine Carvertical.com (toliau – carvertical.com) tvarka, taip pat Carvertical.com vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. Carvertical.com tvarko ir administruoja cV Group, UAB, įmonės kodas 303134915, adresas Ukmergės g. 315B, LT-06306 Vilnius (toliau – Tiekėjas).

1.3. Carvertical.com vartotojams suteikiama galimybė gauti ataskaitą, kurioje būtų pateikiama informacija apie transporto priemonės istoriją (toliau – Ataskaita), naudotis kitomis Carvertical.com svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Carvertical.com vartotojas yra asmuo, užsisakęs Ataskaitą ar bet kokia kita forma naudojantis Carvertical.com (toliau – Vartotojas). Šių Taisyklių prasme paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Carvertical.com, įskaitant, tačiau neapsiribojant Ataskaitų užsakymą ir pateikimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, bet kokio pobūdžio informacijos ir/ ar duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą (toliau – Paslaugos). Dalis Carvertical.com teikiamų Paslaugų yra teikiamos Vartotojui už atlygį (toliau – Mokamos paslaugos). Mokamų paslaugų sąlygos pateikiamos prieš užsisakant mokamą paslaugą. Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuoroda į „Mokamas paslaugas“ apims tik tas Paslaugas, už kurias Vartotojas moka užmokestį.

1.4. Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Carvertical.com. Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis Carvertical.com.

1.5. Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti Carvertical.com teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Taisyklių nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Carvertical.com, tai reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais.

2. Naudojimosi Carvertical.com svetainėje teikiamomis paslaugomis sąlygos

2.1. Carvertical.com svetainėje suteikiama galimybė gauti dviejų rūšių Ataskaitas – nemokamą pirminę ir mokamą išsamią

2.2. Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad prieš užsakydamas mokamą Ataskaitą jis išsamiai susipažino su pirminės (nemokamos) patikros rezultatais. Vartotojas supranta, kad galutinėje (mokamoje) Ataskaitoje bus tik ta informacija, apie kurios egzistavimą jis buvo informuotas pirminėje (nemokamoje) Ataskaitoje.

2.3. Ataskaita yra rekomendacinio pobūdžio ir negali būti traktuojama kaip patikimas įrankis transporto priemonės būklei įvertinti.

2.4. Jokie ataskaitose ar internetinėje svetainėje pateikiami patarimai negali būti traktuojami kaip reikalavimas ar rekomendacija pirkti Ataskaitoje minimą transporto priemonę.

2.5. Pinigai už įsigytą Ataskaitą negrąžinami, jeigu galutinės (mokamos) Ataskaitos turinys atitinka pirminės (nemokamos) ataskaitos turinį.

3. Mokamos paslaugos

3.1. Carvertical.com svetainėje už suteiktas Paslaugas atsiskaitoma banko kortele. Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to kai Vartotojas už jas sumoka Carvertical.com svetainėje nustatyta tvarka.

3.2. Vartotojai Carvertical.com už nustatytą mokestį gali užsisakyti išsamią transporto priemonės istoriją.

3.3. Tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui.

4. Taisyklių pažeidimo pasekmės

4.1. Užsakydamas ataskaitą ir ją toliau naudodamas, Vartotojas privalo laikytis Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę riboti Vartotojo galimybę naudotis Carvertical.com teikiamomis paslaugomis.

4.2. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Carvertical.com ar naudojimąsi Carvertical.com paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Vartotojas informuojamas registracijos metu nurodytu el. paštu.

5. Atsakomybės apribojimas

5.1. Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos ataskaitoje, techninį patalpinimą į Carvertical.com, jei ataskaita atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.

5.2. Tiekėjas neatsako už ataskaitoje pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį. Tiekėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl ataskaitos.

5.3. Tiekėjas neatsako už Carvertical.com ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti.

5.4. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą slaptažodžio naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

6. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės pateikiamos Carvertical.com privatumo politikoje

7. Intelektinės nuosavybės teisės

7.1. Tiekėjas yra visų teisių į Carvertical.com turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikiami Carvertical.com, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.

7.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Carvertical.com turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

8. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

8.1. Carvertical.com svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Carvertical.com svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.

8.2. Ginčai, kilę tarp Tiekėjo ir verslininkų, sprendžiami Teikėjo buveinės vietos teisme.

8.3. Vartotojas ne verslininkas prašymą ir/ar skundą dėl Carvertical.com veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Tiekėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu info@carvertical.com. Nesutikdamas su Tiekėjo atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Slapukų naudojimo taisyklės pateikiamos Carvertical.com privatumo politikoje.

10. Informacijos apsaugos priemonės

10.1. Tiekėjas Vartotojo Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tiekėjo vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.

10.2. Tiekėjas primena, jog Vartotojas yra pats atsakingas už Prisijungimo duomenų slaptumą. Tiekėjas prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Vartotojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Vartotojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Vartotojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).

10.3. Tiekėjas įsipareigoja stengtis apsaugoti Vartotojo duomenis, kuriuos jis tvarko, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Vartotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Tiekėjas įspėja, kad Tiekėjas negali garantuoti ir negarantuoja Vartotojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Tiekėjo laiką.

11.2. Tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Carvertical.com.

11.3. Toliau naudodamasis Carvertical.com po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka. Iki Carvertical.com Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

Meniu